Trudniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Sprawdź, co się zmieni w 2023 roku!

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją prawa, które ma zostać wprowadzone na początku 2023 roku. Obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym funkcjonuje od 19 lat. Jednym z powodów zmiany jest zaostrzenie kryteriów wydawania popularnych wuzetek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, które są wydawane w miejscach, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Posiadasz działkę w takim miejscu? To może być ostatni moment, żeby wystąpić o decyzję o warunki zabudowy na starych zasadach.

Spis treści

  1. Czy nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utrudni otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy?
  2. Opłata planistyczną dla działek z wydaną decyzją o warunkach zabudowy (WZ)
  3. Jak się zmieni opłata planistyczna po wprowadzeniu planowanej nowelizacji?
  4. Wuzetki tylko na wyznaczonych obszarach
  5. Decyzje WZ a nowelizacja ustawy – podsumowanie

Czy nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utrudni otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy?

Ministerstwo Rozwoju planuje nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt rozporządzenia w sprawie planu ogólnego gminy. Resort rozwoju zaznaczył, że reforma systemu planowania przestrzennego wymaga w pierwszej kolejności uszczelnienia procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy (decyzje wz, czyli tzw. „wuzetki”) poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Jasnym jest więc, że o decyzje o warunkach zabudowy może być trudniej.

Opłata planistyczną dla działek z wydaną decyzją o warunkach zabudowy (WZ)

Opłata planistyczną (czy inaczej renta planistyczna) to podatek, który pobiera gmina, jeśli spełnione są równocześnie dwa warunki:

  • wartość nieruchomości wzrosła wskutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
  • nieruchomość została zbyta w ciagu 5 lat od wejścia w życie nowego planu

Stawkę podatku ustala Rada Gminy i wynosi on 0-30% wartości. Gmina może, ale nie musi z tego  prawa skorzystać. Ustawa zakłada zaostrzenie tych przepisów.

Jak się zmieni opłata planistyczna po wprowadzeniu planowanej nowelizacji?

Opłatę planistyczną pobierze wójt, burmistrz lub prezydent miasta w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. Nawet jeśli właściciel lub użytkownik wieczysty w ogóle nie myśli o jej sprzedaży.

Dodatkowo opłatą planistyczną zostaną objęte działki, dla których zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy

!!! Aby uniknąć tej opłaty warto złożyć wniosek przed 1 stycznia 2026 roku

Wuzetki tylko na wyznaczonych obszarach

Nowa ustawa wprowadzi również Plan Ogólny, który zastąpi dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) potocznie „studium”.

Plan Ogólny w przeciwieństwie do SUiKZP będzie aktem prawa miejscowego, czyli będzie podstawą prawną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

W Planie Ogólnym znajdą się między innymi wydzielone strefy planistyczne i granice obszarów, dla których może być wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

Dodatkowo gminy otrzymają możliwość wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy.

Poza tymi strefami ubieganie się o decyzję o warunki zabudowy będzie niemożliwe.

Decyzje WZ stracą ważność

Decyzję o warunkach zabudowy, które obecnie są ważne bezterminowo, mają być ważne tylko 3 lata.

To znacząca zmiana, którą już na etapie planowania tej wystawy skrytykowali deweloperzy, którzy obawiają się, że jeżeli wygasną warunki, to nie będzie można uzyskać pozwolenia zamiennego, ponieważ wygaśnie podstawa do jego wdania.

!!! Wygaśnięcie będzie dotyczyło również decyzji, które zostaną wydane przed wejściem w życie nowelizacji. Wszystkie WZ pozostające w obrocie prawnym wygasną po upływie 3 lat od wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Decyzje WZ a nowelizacja ustawy – podsumowanie

Te zmiany są znaczące w przypadku osób, które zastanawiają się nad zakupem działki, dla której nie ma ustalonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Może się okazać, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy stracą oni możliwość wybudowania nieruchomości na tej działce.

Jeżeli już jesteśmy właścicielami takiej działki, to warto przyspieszyć decyzję o złożeniu wniosku o WZ. Wraz z wejściem w życie ustawy może ona być już niemożliwa.

Przypominamy, że jest to jedynie projekt tej ustawy, więc jej finalny kształt może być inny.

powrót do strony głównej

Inne tematy na naszym Blogu